Captatievergunning

Aanvraagformulier captatie oppervlaktewater binnen de Zuidijzerpolder

 

 

Via onderstaand aanvraagformulier kan U online uw captatievergunning of tapvergunning aanvragen of vernieuwen. Na goedkeuring van het bestuur wordt de vergunning U  per post/e-mail toegestuurd.

 
 
 
 
 
 
 
 
Gewasbeschermende maatregelen
Beregening akkerbouwgewassen
Drinkwater vee
Andere
 
 
 
Gelezen en akkoord
 
 

Bijzonder reglement inzake watercaptatie uit onbevaarbare waterlopen binnen West-Vlaamse Polders

 

ART. 1

Voor alle vormen van water onttrekken (vaste punten of mobiele) waarbij op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze water wordt opgepompt of onttrokken uit onbevaarbare waterlopen en grachten van de Polder binnen de omschrijving van de Polder is een captatievergunning vereist. Er is geen captatievergunning nodig voor het onttrekken van water voor gewasbeschermingsdoeleinden en weidepompen;

 

ART. 2

De ingelande dient de eventuele pachter van zijn perceel op de hoogte te stellen van dit reglement. De gebruiker van het perceel of de teler is verantwoordelijk en dient de captatievergunning aan te vragen;

 

ART. 3

De vergunning dient minstens 24 uur op voorhand te worden aangevraagd bij de Polder. Iedere Polder op zich beslist op welke wijze de aanvraag dient te gebeuren en maakt dit bekend via het Polderhuis en de eventuele website;

 

ART. 4

Bij beregeningsinstallaties en vaste captatiepunten dient de vergunning ter plaatse aanwezig te zijn. Bij transport van gecapteerd water dient de transporteur de verleende vergunning bij zich te hebben;

 

ART. 5

De vergunningshouder is geheel en alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, ook ten opzichte van derden. De Polder kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die voortspruit uit het gebruik of het toepassen van het oppervlaktewater;

 

ART. 6

De Polder is niet verantwoordelijk voor de kwantiteit van het oppervlaktewater. De vergunning kan door de Polder, gemotiveerd, te allen tijde geheel of ten dele ingetrokken, geschorst of gewijzigd worden zonder dat de vergunninghouder

enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling;

 

ART. 7

Het Polderbestuur bepaalt wanneer het water kan onttrokken en/of toegepast worden. Dit wordt op de vergunning vermeld;

 

ART. 8

De duur van de toelating wordt bepaald door de Polder en wordt vermeld op de captatievergunning;

 

ART. 9

De plaats van de captatie wordt op de vergunning vermeld. Men mag niet van deze locatie afwijken. Wijziging van locatie kan enkel door de Polder toegestaan worden. Hiervoor wordt de vergunning door de Polder aangepast;

 

ART. 10

Ter hoogte van het watercaptatiepunt mag geen schade toegebracht worden aan de oever van de waterloop;

 

ART. 11

Er mogen geen constructies in de waterloop geplaatst worden die de af- of doorvoer van het water verhinderen;

 

ART. 12

De bediening van kleppen, stuwen en andere kunstwerken mag enkel gebeuren door het personeel van de Polder;

 

ART. 13

De Polder kan een beperking van de toegelaten hoeveelheid opleggen, dit wordt vermeld op de vergunning;

 

ART. 14

Indien voor de vergunde captatie toegang genomen wordt via een privaat perceel, dient men hiervoor expliciet het akkoord voor toegang te hebben van de desbetreffende pachter of eigenaar/ingelande;

 

ART. 15

Het Bestuur van de bevoegde Polder kan beslissen een retributie en/of een waarborg te heffen bij het verlenen van een captatievergunning;

 

ART. 16

De vergunninghouder mag op generlei wijze de bij deze vergunning verleende rechten geheel of ten dele afstaan aan of delen met derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Polderbestuur;

 

ART. 17

Inbreuken op de bepalingen in deze captatievergunning worden vastgesteld door de daartoe bevoegde persoon van de desbetreffende Polder, nl. de dijkgraaf, de dijkwachter/sluiswachter en bij ontstentenis van deze laatsten behoort de bevoegdheid toe aan de Ontvanger-Griffier. Bij het niet naleven van deze voorwaarden en/of verplichtingen zal de Polder de wettelijke mogelijkheden toepassen in het kader van bestraffing;

 

ART. 18

Bij calamiteiten (extreme droogte, vervuiling, …) kunnen burgemeesters en gouverneurs gebruik maken van hun bevoegdheden om op te treden bij ernstige verstoring van de openbare rust, bedreiging van de volksgezondheid en andere noodgevallen (art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet en art. 128 van de Provinciewet). Zij kunnen op basis van deze algemene wetgeving elke maatregel nemen om deze toestand te bedwingen. Aanhoudende droogte brengt bijvoorbeeld

een gevaar met zich mee voor mens en dier in termen van de kwaliteit van de (drink)watervoorziening. Hiervoor kunnen de Hogere Overheid en de Polder niet verantwoordelijk gesteld worden en kan de vergunninghouder geen enkele

aanspraak maken op schadeloosstelling. Bij het niet naleven van deze maatregelen zal de hogere overheid de wettelijke mogelijkheden toepassen in het kader van bestraffing;

 

ART. 19

De vergunninghouder verklaart zich door het tekenen van de vergunning akkoord met alle voorwaarden en verplichtingen die, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden zijn aan de captatievergunning;

 

ART. 20

De vergunninghouder verklaart zich akkoord met de bepalingen vermeld in de hierna vermelde wetten of decreten en/of uitvoeringsbesluiten: Decreet integraal waterbeleid (dd. 18/07/2003), Decreet algemene bepalingen milieubeleid (dd.

05/04/1995), KB Algemeen politiereglement onbevaarbare waterlopen (dd. 06/08/1970), Wet onbevaarbare waterlopen (dd. 28/12/1967), KB Algemeen politiereglement Polders en Wateringen (dd. 30/01/1958), het Bijzonder politiereglement van de desbetreffende Polder en de Wet betreffende de Polders (dd. 03/06/1957).

 

 

Algemene nota : Minister Schauvliege deelde op 19 februari 2013 mee dat het verplicht is om een watermeter te plaatsen op mobiele pompen die haspels van water voorzien en dat hiervoor een logboek moet worden bijgehouden met inschrijving van de m³ opgepompt oppervlaktewater.

ZUIDIJZERPOLDER IN KAART

ADRES:

Zwartestraat 7

8647 Lo-Reninge

Tel:       057/40.11.04

Email: info@zuidijzerpolder.be

BE 0851.235.970

ACTUEEL WATERPEIL EN NEERSLAG

OPENINGSUREN

maandag-vrijdag: 8u30 tot 16 u

en na afspraak


Copyright @ All Rights Reserved 2020, Zuidijzerpolder | Website by Pieter-Jan Taillieu.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren